تردد شمار حلقه ی القایی

این سیستم همانند ترددشمار مغناطیسی مرتبط با حوزه سیستم های هوشمند جاده ای و شهر هوشمند است که از آن برای جمع آوری داده های آماری تردد خودرو در شهرها، جاده ها، کنترل پارکینگ ها و کنترل چراغ های راهنمایی بر مبنای ترافیک استفاده می گردد. این سیستم امکان تشخیص حضور، شمارش تردد، میانگین، بیشترین و کمترین سرعت وسایل نقلیه، فواصل میان خودروها، تعیین جهت حرکت و کلاس خودرو را دارا می باشد. این سیستم بر اساس ایجاد شکاف در سطح جاده و قرار دادن حلقه های مغناطیسی در سـطح روسـازي تشکیل می گردد.